دوشنبه 4 مهر 1401 |

اعضای هیات علمیدکتر محمدرضا سعیدآبادی
دانشیار گروه مطالعات اروپا
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
sabadiut.ac.ir
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)
mjjavadut.ac.ir
دکتر فواد ایزدی
دانشیار گروه مطالعات امریکا
دانشکده مطالعات جهان
f.izadiut.ac.ir
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
استاد تمام گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
sajjadpoursir.ac.ir
دکتر سید داود آقایی
استاد تمام گروه علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)
sdaghaeeut.ac.ir
حسین جابری انصاری

وزارت امور خارجه
jaberimfa.ir
دکتر محمدرضا دهشیری

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
دکتر نورالله قیصری
استادیار گروه علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)
ngheisariut.ac.ir
محمدفرهاد کلینی
کارشناس ارشد بخش مطالعات ایران
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
m.koleiniipis.ir
دکتر ابراهیم متقی
استاد تمام گروه روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)
emottaghiut.ac.ir
دکتر رضا موسی زاده
معاون آموزشی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

rmousazadeh8gmail.com
دکتر حسن بشیر
استادتمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق (ع)
bashirisu.ac.ir
دکتر حمیدرضا دهقانی پوده
سفیر ایران در قطر
وزارت امور خارجه
دکتر سید عباس عراقچی
دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
araghchimfa.ir
دکتر حجت الله ایوبی
دانشیار گروه مطالعات اروپا
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در یران
hayyobiut.ac.ir
دکتر یونس شکرخواه
استادیار گروه مطالعات اروپا
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
shokrkhahut.ac.ir
دکتر محمد جواد ظریف
دانشیار گروه مطالعات آمریکا
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
jzarifut.ac.ir
دکتر محمد رئیسی
مدیر کل سابق تشریفات
وزارت امور خارجه

دکتر مهدی سنایی
دانشیار مطالعات روسیه
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
msanaeiut.ac.ir

دکتر محمدرضا سعیدآبادی
دانشیار گروه مطالعات اروپا
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
sabadiut.ac.ir
دکتر محمود واعظی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده الهیات و معارف اسلامی (دانشگاه تهران)
mvaeziut.ac.ir

دکتر فواد ایزدی
دانشیار گروه مطالعات امریکا
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
f.izadiut.ac.ir
دکتر یونس شکرخواه
استادیار گروه مطالعات اروپا
دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)
shokrkhahut.ac.ir

دکتر رضا موسی زاده
معاون آموزشی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

rmousazadeh8gmail.com
دکتر امیرساعد وکیل
استادیار گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)
vakil.aut.ac.ir

دکتر محمود گودرزی
استاد تمام گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
دانشگاه تهران
mgoodarzut.ac.ir
دکتر سیدعبدالحمید احمدی
دانشیار گروه مدیریت رسانه های ورزشی
دانشگاه علم و فرهنگی
admadiusc.ac.ir
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
دانشگاه تهران
jalaliut.ac.ir
دکتر مهرزاد حمیدی
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
دانشگاه تهران
mhamidiut.ac.ir
دکتر احسان محمدی ترکمانی
استادیار
دانشگاه تهران
ehsan.mohamadiut.ac.ir
دکتر سید نصرالله سجادی
استاد تمام
دانشگاه تهران
nsajjadiut.ac.ir
دکتر رضا رجبی
استاد تمام
دانشگاه تهران
rrajabiut.ac.ir
دکتر امین دهقان قهفرخی
استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
دانشگاه تهران
a_dehghanut.ac.ir
دکتر رضا محمد کاظمی
دانشیار
دانشگاه تهران
r_mkazemiut.ac.ir
دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
دانشگاه تهران
e.alidoustut.ac.ir
دکتر فریبا عسکریان
دانشیار
دانشگاه تهران
askarianut.ac.ir

دکتر رائد فریدزاده
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی(دانشگاه شهید بهشتی)
r_faridzadehsbu.ac.ir
امیرحسین علم الهدی


مسیح شریف


علی شاه محمدی
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مؤسسه دانش پذیران مطالعات جهان است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق